RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII EDUCATIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţiei,

Pentru anul şcolar 2013-2014 are următoarea componenţă:

Preşedinte: CARAGEA CĂTĂLINA

Membri:

        MIHAI MARIANA

        AXENTE GINA

        CRIJINOVSCHI JEANINA

        CHIROŞCĂ ANGELA

        LUNGEANU GHERGHINA

        PARASCHIV FLORENTINA- reprezentant din partea SIP Galaţi

        DOBREA MIRELA

        BUDULEANU ALINA

        GHEORGHIU NICOLETA

        ENACHE SORIN – reprezentant Consiliul Local

        GIOSAN MARCEL – reprezentul părinţilor

 

 

 

I.CINE SUNTEM?

 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi ocupă unul din locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală, recunoscută fiind pentru stimularea activitătii de performanţă şcolară şi pentru activităţile extracurriculare din cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale. Ne propunem să ducem mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi contribuind astfel la creşterea calităţii în educaţie.

 

In ceea ce priveşte resursele umane, există o încadrare cu personal didactic calificat, titulari, cu grade didactice. Astfel, din cei 19 învăţători: 8 au gradul didactic I (42,10%), 4 au gradul didactic II  (21,05%), 7 cu definitivat (36,84%). Din cei 37 de profesori: 15 au gradul didactic I (47,54%), 8 au gradul didactic II (21,62%), 12 au definitivatul (32,42%), 2 stagiari (5,40%).

Profesionalismul cadrelor didactice este reflectat în rezultate la învăţătură ale elevilor, în număr de 989 (ciclul primar – 498, ciclul gimnazial – 491), promovabilitatea în 2012-2013 fiind următoarea:

 

 1. învăţamânt primar – 100% din care:

calificative “f. bine” – 79,11%

calificative “bine” – 19,07%

b. învăţământ gimnazial – 95,93% din care:

elevi cu medii între 9 şi 10 – 48,19%

elevi cu medii între 8 şi 9 –21,23%

Munca de performanţă s-a reflectat în cele 46 de premii obţinute de elevi la etapele judeţene ale concursurilor naţionale recunoscute de MECTS. De asemenea s-au obţinut două premii naţionale.

Această instituţie de învăţământ funcţionează pe două niveluri de învăţământ: ciclul primar şi cel gimnazial, derulându-şi activitatea în două schimburi. Atât la ciclul primar, cât şi la cel gimnazial şcoala are câte 19 clase.

 

Scoala  a beneficiat în 2008 de reparaţii capitale şi, în plus, de o  modernizare a resurselor materiale:

 1. 19 săli de clasă, toate cu pupitre individuale, whiteboard, 8 dotate cu calculatoare conectate la Internet,.
 2. Laborator de fizică – chimie, laborator de biologie, laborator de informatică (conectat la Internet) cu tablă interactivă, cabinet metodic, cabinet SEI dotat cu 20 calculatoare.
 3. Zece săli de clasă dotate cu aparatură media (video, TV, radiocasetofon, DVD) utilizată în procesul instructiv – educativ.
 4. 2 săli de sport organizate în incinta şcolii şi două terenuri de sport amenajate corespunzător.
 5. Biblioteca şcolii dotată cu un număr de 13000 de volume.
 6. Videoproiectoare, casetofoane, aparat foto,.
 7. Aparate de aer condiţionat în toate încăperile.

 

Numeroase activităţi extraşcolare urmăresc să formeze la elevi spiritul civic, să le dezvolte creativitatea, oferindu-le un ambient stimulativ şi recreativ, în acelaşi timp. Elevii au fost implicaţi în număr foarte mare în desfăşurarea proiectelor internaţionale Le-Af şi Eco-Scoala, în proiectul multilateral COMENIUS “Let’s CreEducate!”, finanţat din fonduri europene. In 2013 am obţinut din nou Steagul Verde şi ne-am păstrat titulatura de Eco-Scoală.

II.FIŞĂ de AUTOEVALUARE privind

 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008)

 

RAEI partea I

RAEI partea II

ATESTAT I

ATESTAT II

 

 

 

Nr.crt Indicatori de performanţă Calificativul acordat[1]
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) FB
2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FB
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă FB
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. FB
6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FB
7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului FB
8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. FB
b)baza materială
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FB
10 Dotarea spaţiilor şcolare FB
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FB
12 Utilizarea spaţiilor şcolare FB
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative FB
14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FB
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare FB
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare FB
18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare FB
19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. FB
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare FB
21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii FB
c)resurse umane
22 Managementul personalului didactic şi de conducere FB
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic FB
DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
24 Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale FB
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii FB
26 Proiectarea curriculumul-ui FB
27 Realizarea curriculumul-ui B
b) rezultatele învăţării
28 Evaluarea  rezultatelor şcolare FB
29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) FB
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30 Activitatea ştiinţifică B
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB
d) activitatea financiară a organizaţiei
32 Constituirea bugetului şcolii FB
33 Execuţia bugetară FB
DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

B35Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţiiB36Dezvoltarea profesională a personaluluiB

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltareB

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţăriiFB

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoralFB

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40Optimizarea accesului la resursele educaţionaleFBf) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii41Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământFB

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

42Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcoliiFB

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţiiFB

 

 

 

 

 

 

III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?

 

 1. Dezvoltarea unui management instituţional eficient.
 2. Imbunătăţirea rezultatelor scolare şi menţinerea nivelului de performanţă şcolară.
 3. Promovarea activităţilor extra-curriculare pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi civice ale elevilor.
 4. Incheierea de parteneriate cu ONG-uri, instituţii sociale şi culturale.
 5. Atragerea părinţilor în activităţile şcolii.
 6. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin mijloace diverse: site-ul şcolii, publicaţii locale, TV etc.

[1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică